ניווט בחנות
cart2.png
0 מוצרים
0
סל קניות
חסכתם : 0.00 סיום קניות ותשלום 0

** המחיר הכולל הינו לפני שקילת המוצרים ועשויי להשתנות בהיקף סביר

ברוכים הבאים לאתר המקוון של משק סיגטי. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון כפי שיפורטו להלן. 

1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 050-4244668 , או באמצעות וואטסאפ לאותו מספר טלפון.

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

2. אתר משק סיגטי הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך אתר ואפליקציה סלולארית, במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "משק סיגטיOnline" או "האתר" או "האפליקציה", לפי העניין). האתר מנוהל ע"י חברת רותי חקלאות בע"מ מושב אומץ משק 59, ד.נ 3887000 עמק חפר (להלן: "משק סיגטי") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה במשק סיגטיOnline יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד משק סיגטי ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של משק סיגטי על פי תקנון זה.

4. השירות שניתן במסגרת משק סיגטי Online מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי משק סיגטי לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזורי משלוח"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור המשלוח, על הלקוח ללחוץ על קטגורית אזורי המשלוח.


יובהר כי על אף האמור לעיל למשק סיגטי הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

5. אספקת מוצרים שנרכשו ממשק סיגטי Online אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור המשלוח, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

6. רכישה של מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או משקאות משכרים ו/או מוצרי פארם יקרי ערך (על פי קביעתה של הנהלת האתר) - דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר.

7. משק סיגטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי משק סיגטי בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן במשק סיגטי Online לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

8. משק סיגטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות משק סיגטי Online , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

"המוצרים"

10. בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנות של משק סיגטי ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".

11. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").

12. משק סיגטי אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים במשק סיגטיOnline ורשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

13. אופן הצגת המוצרים ב משק סיגטיOnline יקבע על ידי משק סיגטי מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את משק סיגטי.

14. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, משק סיגטי תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן.

15. במסגרת הרכישה ב משק סיגטיOnline , יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של משק סיגטי. יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת משק סיגטי אונליין, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה פריטים) מכל מוצר.

המחירים

16. מחירי המוצרים שיפורסמו ב משק סיגטיOnline הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר משק סיגטי Online ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. משק סיגטי תהה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

17. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יסופקו במחיר המבצע כפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 14 ימים מיום סגירת ההזמנה. למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד האספקה חל לאחר חלוף 14 ימים מיום סגירת ההזמנה, הלקוח יחויב בגין המוצר בהתאם למחירו במועד האספקה. מובהר עוד, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחויב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת ויישמרו ל-14 ימים נוספים. יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת משק סיגטיOnline , מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה) פריטים מכל מוצר.

18. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה, אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.

19. מחירי פירות וירקות במדינת ישראל פטורים ממע"מ כחוק. יחד עם זאת מופיעים באתר גם מוצרים המחויבים במס ערך מוסף (מע"מ).